Veiligheid

In het algemeen wordt de wijk als veilig ervaren aangaande 
criminaliteit. Qua verkeersveiligheid scoort de wijk echter laag. 

Hardrijders zorgen voor ongemak bij alle verkeersdeelnemers. 
Voetgangers hebben niet de ruimte op de stoepen om normaal 
te kunnen bewegen en worden gedwongen gebruik te maken van dezelfde rijbaan als automobilisten. 

Onder de bewoners heerst nog het ‘we lossen het zelf wel op’ 
mentaliteit en een stukje wantrouwen naar overheid/politie. De 
bewoners die in het verleden meldingen maakten werden niet op de hoogte gehouden en/of ontvingen geen terugkoppeling. Als gevolg hiervan worden er verminderd meldingen/aangiftes gedaan en is het voor gemeente en het politieorgaan lastig om in te spelen op de actualiteit.

Resultaat 2.1

DE VEILIGHEIDSBELEVING VAN FIETSERS EN VOETGANGERS IN EN RONDOM DE WIJK IS VERBETERD.

Actie 2.1.1

De veiligheidsbeleving van fietsers- en voetgangersverbindingen langs het Toepad richting Rotterdam wordt onderzocht en maatregelen worden in kaart gebracht.

Actie 2.1.2

De gemeente voert samen met de wijkraad jaarlijks een schouw uit t.b.v. toegankelijkheid van de trottoirs en maakt samen met de wijkraad een actieplan om deze te waarborgen. Er moet actief opgetreden worden tegen afvalcontainers en voertuigen op het trottoir/op de schuine trottoirband zodat er minimaal 90 cm ruimte beschikbaar is voor gebruikers.

Actie 2.1.3

Er wordt jaarlijks een schouw gedaan door de gemeente en de wijkraad om de veiligheid van voetpaden/fietspaden in kaart te brengen.

Toelichting

Voetgangers zijn genoodzaakt op de autobaan te lopen, dit levert onveilige situaties op.

Door de ligging van de wijk maken bewoners te fiets of te voet gebruik van het Toepad om o.a. het centrum van Rotterdam, Rotterdam Zuid maar ook de hogere scholen/universiteit te bereiken. Deze verbinding is afgelegen en slecht verlicht waardoor gebruikers zich niet veilig voelen.

Resultaat 2.2

DE VERKEERSVEILIGHEID BINNEN EN RONDOM DE WIJK WORDT AANGEPAKT.

Actie 2.2.1

De functionaliteit van de eenrichtingsstraten en de straten waarin passeren moeizaam gaat wordt besproken. De veiligheid en gemak van alle gebruikers maar ook het impact op de omgeving staat daarbij centraal.

Actie 2.2.2

De verkeersituatie van de IJsselmondselaan wordt onderzocht en op basis van de uitkomsten van de (participatie) onderzoeken toekomstbestendig heringericht.

Actie 2.2.3

De gemeente maakt zich hard voor stil asfalt, een 50 km/uur zone en het plaatsen van flitspalen op en rondom de kruising Abr. Van Rijckevorselweg/IJsselmondselaan.

Toelichting

Verkeersborden en het gebruik van navigatie zoals Google Maps spelen een belangrijke rol aangaande de veiligheid van de verkeersdeelnemers. Bij herinrichting moet hier veel aandacht aan besteed worden.

Bij de herinrichtingsplannen van de IJsselmondselaan moet er rekening gehouden worden met de omliggende straten.

Resultaat 2.3

VERBETERING MELDINGSBEREIDHEID.

Actie 2.3.1

De gemeente zorgt voor een gerichte campagne om de mogelijkheden en de juiste plek van meldingen onder de aandacht te brengen.

Actie 2.3.2

De gemeente gaat met de voorzitter van de wijkraad in gesprek over de servicegerichtheid van de MeldR app en het toetsen hiervan. De wijkraad krijgt per kwartaal inzage in het meldingspatroon.

Actie 2.3.3

Meldingen m.b.t. veiligheid worden door de gemeente per kwartaal in een rapportage gedeeld met de wijkraad zodat er bij significante signalen gekeken kan worden naar een oplossing.

Toelichting

Om een goed beeld van de wijk te hebben is het voor de gemeente en de wijkraad belangrijk dat bewoners meldingen doen van o.a. overlast en criminaliteit.

Alleen met de juiste cijfers kan er actief ingespeeld worden op de actualiteit. Hoe de gemeente/veiligheidsdiensten omgaan met meldingen speelt een belangrijke rol in het herstellen van de vertrouwensband tussen de wijk en de gemeente/veiligheidsdiensten.

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com