Wonen

De verhuismobiliteit is laag en bewoners voelen zich betrokken. Dit biedt kansen om particuliere huizenbezitters aan te sporen om hun woning toekomstbestendige te maken waarbij ook serieus gekeken moet worden naar de funderingsproblematiek waar meer dan 400 woningen in de wijk mee te maken hebben.

Om de betrokkenheid en daardoor de wijkidentiteit te behouden is het belangrijk om naast de funderingsproblematiek ook in te springen op andere signalen uit de wijk die het woonplezier negatief beïnvloeden.

Door de praktische ligging en de gunstige huizenprijzen is de wijk aantrekkelijk om te investeren. Dit zorgt ervoor dat woningen opgekocht worden en de ruimtes heringericht worden om studenten- en tijdelijke huisvestiging te kunnen aanbieden. Dit zorgt in sommige gevallen voor overlast en irritatie en heeft bovendien invloed op de betaalbare woningvoorraad.

Resultaat 4.1

BEWONERS WORDEN ACTIEF GEÏNFORMEERD OVER HET VERDUURZAMEN VAN WONINGEN, MOGELIJKHEDEN OMTRENT BODEMPROBLEMATIEK EN HET BELANG VAN PREVENTIEF ONDERHOUD VAN WONINGEN.

Actie 4.1.1

Bewoners worden geënthousiasmeerd over de aanpak van preventief en achterstallig onderhoud en het nemen van energiebesparende maatregelen. In situaties waarbij verwaarlozing de omgeving treft zal er door de gemeente passend ingegrepen worden.

Actie 4.1.2

Om de wijk voor te bereiden op de energietransitie zal de gemeente middels een stappenplan voorlichting geven aan onze bewoners bijvoorbeeld aangaande woningisolatie en het aansluiten van woningen op lokaal opgewekte energie met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Actie 4.1.3

De gemeente geeft voorlichting aan bewoners over alle aspecten van bodemdaling, funderingsproblematiek en de ligging van de wijk ten opzichte van de dijk.

Toelichting

De wijkraad schat in dat het voor sommige eigenaren van oude huizen financieel moeilijk wordt om te investeren in duurzaamheid - ze willen wel maar ze kunnen niet. Investeringen door bewoners zullen daarom afhankelijk zijn van gemeentelijk of landelijk stimuleringsbeleid. 

Resultaat 4.2

DE GEMEENTE GAAT ACTIEF AAN DE SLAG MET SIGNALEN UIT DE WIJK DIE HET WOONPLEZIER VAN BEWONERS IN DE WEG STAAT.

Actie 4.2.1

De gemeente inventariseert de mate van geluidsoverlast binnen de wijk en onderneemt actie hierop.

Actie 4.2.2

De gemeente neemt het voorzieningenniveau onder de aandacht en verbetert deze waar nodig en mogelijk. Dit vraagt om maatwerk, afgestemd op lokale wensen en behoeften welke opgehaald worden d.m.v. burgerparticipatie opgezet door de wijkraad. De gemeente gaat in gesprek met de gemeente Capelle aan de IJssel over de verbinding tussen het nieuwe Rivium en haalt hiervoor advies op bij de wijkraad.

Actie 4.2.3

Herziende actie:
De wijkraad en de gemeente doen in 2023 onderzoek naar de impact van de huidige en toekomstige ontwikkeling van het Boumanterrein op de wijk en visa versa. Ze zoeken daarin actief de samenwerking met de van Herk groep op. De gemeente ontwikkeld samen met de wijkraad een communicatiestrategie richting de wijk. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt er in 2024 actie ondernomen.
Oorspronkelijke actie:
De gemeente erkent de verwaarlozing van het Boumanterrein en de gevolgen ervan op de wijk en stelt een nota van uitgangspunten vast voor de herinrichting. Ze zoeken daarin actief de samenwerking met de van Herk groep op en geven prioriteit aan ontwikkeling van het terrein.

Toelichting

De verwachting is dat er bijvoorbeeld rondom de bouw van het Rivium en de aanpak van de AVR er geluidsoverlast in de wijk ontstaat. De gemeente Rotterdam moet hier samen met de wijkraad en de gemeente Capelle aan den IJssel afspraken over maken en erop toezien dat dit binnen de normen blijft en het het woonplezier van de wijkbewoners niet aantast.

Het Boumanterrein staat er al meer dan 12 jaar verwaarloost bij. Ondanks pogingen van de Van Herkgroep ziet de gemeente dit niet als prioriteit. Buiten dat dit de relatie tussen de wijk en de gemeente onder druk zet in een wijk waar al weinig vertrouwen is in de Gemeente, is een dergelijke reactie ook niet passend bij de huidige woningnood.

Door de kleine schaal is het voorzieningenniveau in Kralingseveer een wezenlijk punt van aandacht. In de achterliggende jaren zijn geleidelijk meerdere voorzieningen uit de wijk verdwenen. Dit vraagt om maatwerk, afgestemd op lokale wensen en behoeften. Het verbeteren van het voorzieningenniveau heeft ook relatie met de directe periferie van de wijk. Er zijn kansen om de verbinding tussen het toekomstige Rivium te verbreden en te verdiepen. 

Resultaat 4.3

DE PROBLEMATIEK RONDOM (TIJDELIJKE) VERHURING EN DE BETAALBARE WONINGVOORRAAD WORDT AANGEPAKT.

Actie 4.3.1

(Tijdelijke) bewoning door studenten, mensen zonder binding met de wijk of een te grote concentratie van bewoners met ‘een rugzakje’ leveren soms overlast op. Hier moet door de gemeente en de verhuurders zoals Woonstad Rotterdam actief tegen opgestreden worden en verhuurders moeten verantwoordelijk gehouden worden.

Actie 4.3.2

Na afronding van het onderzoek naar het effect van opkoopbescherming bespreekt de gemeente in 2023 met de wijkraad de mogelijkheid om opkoopbescherming toe te passen in Kralingseveer.

Actie 4.3.3

Bij het bouwen van nieuwbouwwoningen moeten ontwikkelaars door de gemeente verantwoordelijk gehouden voor het bouwen van woningen passend bij de behoeftes van de wijk; betaalbare starters en gezinswoningen maar ook woningen die voorkomen dat oudere generaties de wijk moeten verlaten.

Toelichting

Er ligt een verantwoordelijkheid bij de wijkbewoners om meldingen te doen bij de gemeente en Woonstad Rotterdam zodat er door de gemeente en de verhuurder ingesprongen kan worden op overlast. Dit moet door de wijkraad en gemeente gestimuleerd.

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com