Verbinding en leefbaarheid

Bewoners ervaren veel afstand tot de gemeente (politiek). De laatste verkiezingsopkomst was dramatisch laag.

Kralingseveer is een wijk welke voelt als een dorp. Waar bewoners elkaar helpen maar waar ook veel oud zeer zit vanuit het verleden.

Er worden van oudsher activiteiten georganiseerd die de wijk verbinden en leefbaar maken maar waar ook de tegenstellingen zich openbaren.

Door verbinding wordt de samenwerking beter. We kunnen elkaar versterken.

Resultaat 1.1

DE SOCIALE WIJKIDENTITEIT WORDT BESCHERMD EN BEHOUDEN.

Actie 1.1.1

De gemeenteraad maakt de grote activiteiten die er al jaren zijn (zoals de speeltuinweek en ministad) mogelijk door een passende financiering maar zorgt er tevens voor dat er daarnaast ruimte is voor nieuwe initiatieven.

Actie 1.1.2

Wijkraad Kralingseveer en gemeente inventariseren initiatieven en organisaties en maken afspraken over samenwerking, waarbij stimuleren/aantrekken van vrijwilligers een rol speelt.

Actie 1.1.3

De gemeente, wijkraad en partners inventariseren onder de verschillende doelgroepen de behoeften aan activiteiten en bekijken hoe deze georganiseerd kunnen worden.

Toelichting

De totale financiële ruimte in vorige periodes was vele malen groter. Het is uitermate belangrijk dat de gewenste activiteiten doorgang kunnen vinden om splitsing te voorkomen en de wijkidentiteit te behouden.

Resultaat 1.2

DOOR EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN DE GEMEENTE, DE WIJKRAAD EN DE NETWERKPARTNERS WORDEN ER ACTIVITEITEN GEORGANISEERD MET ALS RESULTAAT DAT DE BETROKKENHEID EN VERBINDING MET DE WIJK VAN BEWONERS TOENEEMT.

Actie 1.2.1

De gemeente informeert wijkbewoners actief over de mogelijkheden omtrent bewonersinitiatieven en ondersteunt bij de aanvragen. De gemeente stimuleert en stuurt wanneer nodig aan op samenwerking van de netwerkpartners bij financiering van activiteiten.

Actie 1.2.2

De wijkraad, gemeente en partners inventariseren de behoeften aan toegankelijke en laagdrempelig cultuurprogramma's, voor alle leeftijden. Gemeente zet zich in voor uitvoering.

Actie 1.2.3

De wijkraad en gemeente inventariseren onder jongeren de behoefte en wensen aan activiteiten en een eigen ruimte.

Toelichting

De gemeente brengt de sociale kaart in beeld.

Er zijn vrijwel geen activititeiten voor jongeren in de wijk. Het buurthuis voor de jeugd is weggehaald zonder dat er een vervangende ruimte is aangeboden passend bij hun behoeftes.

Resultaat 1.3

ER IS EEN GOEDE RELATIE MET DE GEMEENTE ROTTERDAM EN CAPELLE AAN DEN IJSSEL WAARBIJ BEWONERS ZICH SERIEUS GENOMEN EN GEHOORD VOELEN.

Actie 1.3.1

De gemeente Rotterdam heeft op regelmatige basis samen met de wijkraad overleg met de gemeente Capelle waarin ook de voortgang van het nieuwe Rivium wordt besproken en de belangen van Kralingseveer worden meegenomen.

Actie 1.3.2

De gemeente realiseert een wijkhub waar medewerkers van de gemeente zichtbaar werken, de wijkraad samenkomt en waar bewoners binnen kunnen lopen voor advies en vragen.

Actie 1.3.3

De gemeente zoekt actief contact met de wijkraad van Kralingseveer voor het organiseren van participatieprojecten en om hen te informeren m.b.t. ontwikkelingen in en rondom de wijk.

Toelichting

Wij verwijzen m.b.t. de wijkhub naar het coalitieakkoord “Eind 2023 is er in elke wijk een wijkhub (39 in totaal); een plek waar bewoners zonder afspraak geholpen worden met hun vragen.”

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com